Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3300-4000
  • Dziedzina nauki: filozofia

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

·       Tytuł zawodowy magistra w zakresie analizy i kreowania trendów oraz co najmniej tytuł zawodowy licencjata w zakresie filozofii.
·       Umiejętności w zakresie metod i narzędzi stosowanych w analizie trendów, praktycznej analizie trendów, projektowaniu usług, myślenia i działania projektowego (Design Thinking) oraz jakościowej analizie ryzyka.
·       Spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania wymienionego stanowiska: w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 2 publikacje w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 20 pkt. (załącznik nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie).

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [link]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [link]
5. Odpisy dyplomów magistra w zakresie analizy i kreowania trendów oraz licencjata w zakresie filozofii    
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym  miejscem pracy [link]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [link]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [link]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 stycznia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2022 r.                                                                                     

                                                                                Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl