Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3200-4000 PLN
  • Dziedzina nauki: historia

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

w Instytucie Historii na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
· stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,
· udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, zwłaszcza w dydaktyce historii,
· udokumentowany dorobek naukowy (publikacje oraz udział w konferencjach naukowych),
· sprawna obsługa pakietu Microsoft Office,
· znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+/C1, podstawowa znajomość jęz. niemieckiego,
· umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3200-4000 PLN.
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 27 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 lipca 2022 r.                                                                                                                      

                                                                     Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                       prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.humanistyczny@uwm.edu.pl