ASYSTENT (w grupie pracowników dydaktycznych)

Wydział Bioinżynierii Zwierząt - Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).

Kryteria kwalifikacyjne

– posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, preferowane ukończone kierunki studiów: zootechnika, weterynaria,
– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
UWM w Olsztynie, tab. 5a,
– posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie hodowli i użytkowania koni,
– doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, dorobek dydaktyczny, naukowy i organizacyjny,
– pożądane ukończone kursy i szkolenia z zakresu użytkowania koni,
– wskazane ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane
z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (certyfikat),
– znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych,
– znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi,
– umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.