konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Sztuk Pięknych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni

w Instytucie Sztuk Pięknych

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

– posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne,
– dorobek artystyczny w zakresie:
a. Wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
b. Aktywnego udziału w konkursach  artystycznych  w kraju i za granicą.
c. Współpracy w zakresie kreacji artystycznej z  instytucjami kultury.
d.  Realizacji zespołowych projektów artystycznych lub designerskich.

I. Posiadać umiejętności dydaktyczne i społeczne w zakresie:
a. Prowadzenia licencjackich i magisterskich dyplomów artystycznych.
b.  Tworzenia i organizacji wydarzeń artystycznych.
c. Kierowania i pracy w zespołach kreatywnych.
d. Umiejętność pracy w zespołach międzynarodowych.
e. Pracy nad złożonymi i wieloetapowymi projektami artystycznymi,  jak: film animowany, instalacje interaktywne, scenografia multimedialna.
f. Umiejętność łączenia i niekonwencjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce artystycznej i dydaktycznej.

II. Umiejętności warsztatowe i dydaktyczne w zakresie narzędzi cyfrowych:
a. Pełnego zakresu kreacji i obróbki grafiki rastrowej oraz wektorowej (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Ilustrator, Corel Draw).
b. Montażu i postprodukcji wideo w systemach nieliniowych (Adobe Premiere).
c. Animacji klasycznej – poklatkowej (rysunkowa, kukiełkowa, techniki eksperymentalne) i wspomaganej komputerowo (2D, FX – Adob
      After Effects, Adobe Animate).
d. Modelowania i animacji w środowisko 3D (np. Blender, SketchUp).
e. Pracy w środowisku scenicznych systemów multimediów czasu rzeczywistego   (np. Resolume, Arkaos, TouchDesigner, Unreal Engine).
f. Druku 3D i obróbki materiałowej w technologii CNC  (ArtCAM Pro, MACH, CNCgraf Pro, Z-Suite, Cura).
– wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą  znajomością języka polskiego ( dotyczy obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:
– Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,- Życiorys, – Kwestionariusz osobowy (do pobrania: http://bip.uwm.edu.pl/node/969) ,- Odpis dyplomu doktora habilitowanego sztuk plastycznych,
– Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
– Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów artystycznych, naukowo-badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
i organizacyjnych, – Arkusz Oceny okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami UWM, – Informacje o całokształcie dorobku artystycznego i badawczego- dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,- Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich,- Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego- dotyczy obcokrajowców,
– Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, – Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, – Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego- dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu. – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, –  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej  
( zał. Nr 4 , tab. 6a Statutu UWM).

Ponadto:
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
– Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2021 poz. 478),
– Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł. PLN
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 01.07.2021 roku do dnia 30.07.2021 roku ( do godziny 12 00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.