Profesor badawczo – dydaktyczny w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 6 410 zł brutto
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł profesora nauk medycznych;
 • specjalizacja z neurochirurgii;
 • minimum 10 letnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym wad czaszkowo-twarzowych oraz w zabiegach endoskopowej rekonstrukcji czaszki;
 • kwalifikacje oraz doświadczenie w diagnostyce neuropsychologicznej i neurorozwojowej dzieci z wadami wrodzonymi;
 • doświadczenie w pracy z pacjentami pediatrycznymi;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej polsko i anglojęzycznymi;
 • pierwsze autorstwo w co najmniej 10 w publikacjach;
 • w całym dorobku co najmniej 400 pkt. MNiSW;
 • w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 75 pkt. MNiSW, w tym co najmniej jedna publikacja ≥35pkt;
 • co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
 • co najmniej 120 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
 • kierownik co najmniej 1 projektu badawczego lub wykonawca co najmniej 2 projektów badawczych.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopia prawa wykonywania zawodu,

6.       odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,

7.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,

8.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego,

9.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),

10.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

11.   deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

12.   deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 08.09.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

·         Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora: 6 410 zł. brutto

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.maciejewska@uwm.edu.pl