Profesor badawczo – dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 6.410,00 zł brutto
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,

·         tytuł zawodowy i uprawnienia ratownika medycznego,

·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 (tabela 8a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie,

·         kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,

·         odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,

·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,

·         biegła znajomość języka angielskiego,

·         umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (BIP UWM – „baza dokumentów”),

4.       odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i stopnia doktora habilitowanego,

5.       odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

6.       kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

7.       zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,

8.       wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,

9.       informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich – tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),

10.   deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

11.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora (BIP UWM – „baza dokumentów”),

12.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),

13.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM – „baza dokumentów”).

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
25 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 lipca 2021 r.   

·         Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora:  6.410,00 zł brutto.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·        Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 478).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.patkowska@uwm.edu.pl