profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

• posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność biochemia i technologia mleczarska

• posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności w zakresie technologii mleczarskiej, analizy obrazu, właściwości związków lipidowych mleka oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w Załączniku nr 4 do Statutu UWM (tabele 5a,b)

• posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii mleczarskiej, innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych w mleczarstwie, technologii masła i wysokotłuszczowych produktów mlecznych oraz projektowania nowych wyrobów i technologii

• posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim

• posiadać doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych

• wykazywać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl