Profesor uczelni

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3 205 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

·         tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej;

·         predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;

·         biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·         umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole;

·         dorobek publikacyjny z obszaru inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nowoczesnymi materiałami dla zastosowań w inżynierii mechanicznej co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 1a i 1b) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

·         doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych;

·         staż pracy w zakładach o profilu mechanicznym;

·         gruntowna znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem metodyk promieniowania rentgenowskiego w badaniach materiałowych;

·         doświadczenie w zaawansowanych metodykach badawczych w zakresie materiałowo-technologicznym;

·         doświadczenie z zakresu analizy numerycznej struktury geometrycznej powierzchni;

·         znajomość metodyk komputerowego wspomagania w doborze materiałów w projektowaniu inżynierskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·         podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,

·         życiorys,

·         kwestionariusz osobowy,

·         dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora,

·         deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce;

·         deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N;

·         pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni,

·         pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),

·         zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

– UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

– Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz.478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn. Termin składania podań upływa z dniem  16.08.2021 r.          

 

                                                             D Z I E K A N

                                           prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.gawronska@uwm.edu.pl