profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

·           posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

·           posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności w zakresie technologii mleczarskiej oraz z zakresu badań nad właściwościami fizykochemicznymi mleka w aspekcie wpływu procesów technologicznych z uwzględnieniem zastosowania wysokiego ciśnienia oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w Załączniku nr 4 (tabele 5a,b) do Statutu UWM

·           posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii mleczarskiej oraz tradycyjnych i innowacyjnych technologii, rozwiązań technicznych i analitycznych w mleczarstwie

·           posiadać doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej oraz współpracy z przemysłem spożywczym, a szczególnie mleczarskim

·           był/a promotorem rozprawy doktorskiej

·           wykazywać się znajomością języka polskiego, języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wykaz dokumentów:

1.    Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie

2.    Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)

3.    Życiorys (CV)

4.    Kwestionariusz osobowy

5.    Odpis dyplomu doktora habilitowanego

6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8.    Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej

9.    Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Informacje:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 30.06.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl