profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

1.   posiadać stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.   posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane w załączniku nr 4 (tabela 5a,b) do Statutu UWM

3.   posiadać doświadczenie we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i/lub za granicą oraz współpracy z przemysłem spożywczym

4.   posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu: zamrażalnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw, roślinnych związków biologicznie aktywnych w żywności i żywieniu, chemii i analizy żywności pochodzenia roślinnego, technologii fermentacyjnych w przetwórstwie surowców roślinnych

5.   posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej

6.   był/a promotorem/promotorem pomocniczym rozpraw doktorskich

7.   wykazywać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie

2.       Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)

3.       Życiorys (CV)

4.       Kwestionariusz osobowy

5.       Odpis dyplomu doktora habilitowanego

6.       Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.       Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8.       Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej

9.       Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

10.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.   Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

12.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zawiera się w przedziale: 5321,0 zł brutto

·         Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 A – w terminie do dnia 30.06.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl