profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

1.   posiadać stopnień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność mikrobiologia żywności i bezpieczeństwo żywności

2.   posiadać dorobek naukowy w zakresie mikrobiologii i mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 5a,b) do Statutu UWM

3.   wykazać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie

4.   posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie mikrobiologii żywności i mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności

5.   posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z przemysłem spożywczym

6.   posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej

7.   odbył/a staże w zagranicznych jednostkach naukowych

8.   był/a kierownikiem/wykonawcą w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.      Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie

2.      Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)

3.      Życiorys (CV)

4.      Kwestionariusz osobowy

5.      Odpis dyplomu doktora habilitowanego

6.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.      Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8.      Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej

9.      Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 01.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl