profesor uczelni

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PLN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

·         posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

·         posiadać dorobek naukowy w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w szczególności w zakresie technologii mleczarskiej, projektowania nowych produktów, bezpieczeństwa produkcji żywności, mikrobiologii prognostycznej, z uwzględnieniem stosowania dostępnych baz danych w mikrobiologii prognostycznej oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne  wskazane w Załączniku nr 4 do Statutu UWM (tabele 5a,b)

·         posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu technologii mleczarskiej, produktów mleczarskich, innowacyjnych technologii i rozwiązań technicznych w mleczarstwie, mikrobiologii prognostycznej, projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego.

·         posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych i dydaktycznych

·         posiadać doświadczenie we współpracy z przedstawicielami branży mleczarskiej

·         wykazywać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wykaz dokumentów:

1.      Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie

2.      Informacja o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (wraz z załącznikiem 4 (tabela 5a, 5b) do Statutu UWM)

3.      Życiorys (CV)

4.      Kwestionariusz osobowy

5.      Odpis dyplomu doktora habilitowanego

6.      Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.      Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy

8.      Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej

9.      Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N

10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321,0 PLN.

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1 (pok. 123A), w terminie do dnia 01.07.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.07.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnz-dziekanat@uwm.edu.pl