Profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora uczelni w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki powinien posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (lub równorzędny), udokumentowany dorobek naukowy z zakresu nowoczesnej analizy danych, doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych projektów informatycznych, kształceniu kadr, prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dobrą znajomość języka angielskiego lub biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub na adres e-mail: wmii@matmwn.uwm.edu.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021. 478 ze zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uwm.edu.pl.