profesor uczelni

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.        posiadać tytuł zawodowy doktora habilitowanego w zakresie ekonomii i finansów, specjalność ekonomika rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich,

2.        posiadać co najmniej 1300 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z wykazu MNiSW, w tym co najmniej 500 pkt. uzyskanych jako pierwszy autor z zakresu dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo oraz ekonomii i finansów,

3.        legitymować się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

4.        legitymować się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,

5.        legitymować się ukończonym szkoleniem z zakresu przygotowania pedagogicznego,

6.        posiadać doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu: rachunkowość rolnicza, ekonomia, ekonomika rolnictwa, ekonomia rozwoju,

7.        posiadać znajomość programów niezbędnych w opracowaniu wyników badań naukowych (MS Word, Excel, Power Point, Statistica),

8.        odbył/a staże na zagranicznych uczelniach wyższych,

9.        był/a kierownikiem i wykonawcą w projektach finansowych przez NCN,

10.    był/a promotorem i recenzentem rozpraw doktorskich.