Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 

Kandydaci powinni posiadać stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii oraz ukończone studia teologiczne, kompetencje poparte doświadczeniem w kierowaniu czasopismem naukowym, co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym posiadać:

1. Co najmniej 2 monografie,
2. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 5 publikacji w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 60 pkt.,
3. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy co najmniej 1 projektu badawczego lub w aplikowaniu o projekt, pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej 3 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę,
4.  Pełnienie funkcji opiekuna lub promotora lub promotora pomocniczego co najmniej 1 osoby przygotowującej rozprawę doktorską lub  recenzenta/członka komisji w co najmniej 2 postępowaniach habilitacyjnych lub co najmniej 2 rozprawach doktorskich.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 5321-6700 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 

                                                                                                                                             Dziekan Wydziału Humanistycznego 

                                                                                                                                             w z. dr Krzysztof Łożyński

Link do ogłoszenia: www