Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni posiadać:

· stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach lub nauk o polityce
· dorobek naukowy w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w załączniku nr 4 (tabela 3a) do Statutu UWM
· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej
· doświadczenie w kierowaniu grantami naukowymi
· doświadczenie w zakresie współpracy z mediami
· doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych
· udokumentowaną aktywność organizacyjną

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 3a Statutu UWM) [ link ]
3. Życiorys (CV)
4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
5. Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
· Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 5321-6700 PLN;
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 

                                                                                                                                          Dziekan Wydziału Humanistycznego 

                                                                                                                                           w z. dr Krzysztof Łożyński

Link do ogłoszenia: www