Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechatroniki

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

·         posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Fizyka lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;

·         posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;

·         wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·         posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

·         dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;

·         umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej;

·         doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

·         podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,

·         życiorys,

·         kwestionariusz osobowy,

·         dyplom stopnia doktora habilitowanego,

·         deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce,

·         deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N,

·         pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni  badawczo-dydaktycznego,

·         pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),

·         zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

– UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego,

– niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem 19 maja 2021 r.

 

                           D Z I E K A N

                prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.gawronska@uwm.edu.pl