Profesor

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Anatomii Zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne

–  posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria,

–   udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu anatomii zwierząt,

–   dorobek publikacyjny oraz inne aktywności, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określone w Załączniku nr 4 (tabele 5Ai 5B) do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko –  Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

–  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu anatomii zwierząt,

–  znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.         

Wykaz dokumentów:

1.      Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.

2.      Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształceniu kadr naukowych.

3.      Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego.

4.      Wykaz dorobku naukowego.

5.      Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria (zgodnie z załącznikiem 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko –  Mazurskiego w Olsztynie).

6.      Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.

7.      Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową – w dyscyplinie weterynaria http://bip.uwm.edu.pl/node/6335. 

8.      Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

9.      Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.

10.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,.

11.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

12.   Kwestionariusz osobowy  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·   Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321 zł  brutto.

·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
19.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.04.2021 r.