Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności CHOROBY WEWNĘTRZNE I NEFROLOGIA

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności choroby wewnętrzne i nefrologia

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalizację w dziedzinie nefrologii lub są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z nefrologii posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza
 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
– danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
– PESEL;
– aktualnego miejsca zatrudnienia; posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych      szkoleniami, kursami itp.;
– dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz;
– dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
– doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
– doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
 – dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).
– Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha
– Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:
• Monografie lub rozdziały w monografiach
• Publikacje w czasopismach posiadających impact factor
• Publikacje w innych czasopismach recenzowanych
• Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych)
– Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
– Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.
– Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.
– Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
– Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 15 listopada 2021 roku.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
w terminie do dnia: 22.10.2021
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent / wykładowca w specjalności choroby wewnętrzne i nefrologia

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta lub wykładowy w grupie pracowników dydaktycznych.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe