1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego z terminem zatrudnienia 1.10.2023 r.

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1) stopień naukowy magistra lub doktora w dyscyplinie psychologia
2) ewentualne publikacje naukowe  i popularnonaukowe z zakresu psychologii
3) dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

Kryteria dodatkowe:

1) preferowane zainteresowania naukowe:  psychologia kliniczna i zdrowia,  psychologia społeczna i pracy, diagnostyka psychologiczna
2) dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.
3) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (jeśli takie miało miejsce),
4) kopia dyplomu magisterskiego i/lub doktorskiego,
5) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego jeśli dydaktyczny istnieje
6) nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej ewentualnie udzielić referencji,
7) Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty do 06 07 ’23 (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko  asystenta dydaktycznego) można składać  w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02, w godzinach 8.00 – 15.00, dostarczyć pocztą tradycyjną a także koniecznie dodatkowo pocztą elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl)

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@uni.opole.pl