: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grypie pracowników badawczo dydaktycznych  w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Adiunkt – na kierunkach: Socjologia I stopień, Socjologia II stopień (w języku angielskim) oraz Design i komunikacja społeczna – pełny etat

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie socjologii.

2) Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1 potwierdzone ważnym certyfikatem (CAE lub równoważny).

3) Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie socjologii.

4) Uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku oceny okresowej pracownika.

5) Uzyskanie w ankietach studenckich oceny pracy nauczyciela akademickiego wyników nie gorszych niż 4,0 w okresie ostatnich 5 lat.

6)  Zdobycie lub uzyskanie grantów lub projektów o charakterze dydaktycznym

7) Promowanie i recenzowanie prac dyplomowych

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1)   Dorobek publikacyjny w zakresie socjologii.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO

2) życiorys zawodowy

3) dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz stopnia naukowego doktora

4) Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

5) wykaz publikacji naukowych oraz udziału w projektach (grantach) naukowych

6) list motywacyjny (+możliwe listy referencyjne)

7) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej

8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). 

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie

http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

10) oświadczenie o przypisaniu w systemie POLON do dyscypliny nauki socjologiczne

 
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl