adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) stopień doktora nauk farmaceutycznych lub chemicznych lub odpowiadający im tytuł zagraniczny,

2) doświadczenie w badaniach naukowych udokumentowane pracami naukowymi w zakresie nauk farmaceutycznych w szczególności opublikowanymi w czasopismach o renomie międzynarodowej (Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021,

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (PDF file: Załącznik_do_komunikatu_-_Wykaz),

3) udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w szczególności z zakresie chemii leków,

4) udokumentowane doświadczenie w promotorstwie i opiece naukowej studentów I i II stopnia, jak również III stopnia,

5) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie),

6) doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 

1) obowiązek codziennej pracy w laboratorium badawczym lub dydaktycznym,

2) umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych,

3) odbycie stażu w renomowanej jednostce badawczej w kraju lub za granicą,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) życiorys zawodowy,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,

5) wykaz dorobku naukowego,

6) oświadczenie kandydata, ze Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110 lub 111,

do dnia 20 czerwca 2021 roku. Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021 roku (semestr zimowy).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na JGielazys@uni.opole.pl