adiunkt nauki o polityce i administracji

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

stopień naukowy doktora nauk o polityce;
znaczący dorobek naukowy po awansie na stopień doktora, stanowiący podstawę do wystąpienia o awans na stopień doktora habilitowanego;
doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej;
pozytywne oceny ewaluacyjne kompetencji dydaktycznych (opinie studentów i przełożonego).

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

    1.     wszechstronność i ranga dorobku naukowego (publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych, działalność ekspercka, inne);

2.    zainteresowania naukowe – nauki o polityce, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo;

3.    dokonania organizacyjne, inne formy aktywności i wykształcenia;

4.    biegła znajomość języków obcych (angielski).

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
 

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia doktora;

3.Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

4. Curriculum vitae;

5. Autoreferat;

6. Wykaz publikacji;

7. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych;

8. oświadczenie o dziedzinie nauki dyscypliny naukowej oraz upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

9. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
24.06.2021r.

Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Opole, ul. Katowicka 89, pok. 309

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na politologia@uni.opole.pl