asystent dydaktyczny

Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor UO ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego z terminem zatrudnienia 1.10.2021r.  Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs nr 2 na stanowisko  asystenta dydaktycznego  w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście do 08.07.2021   lub przesłać pocztą tradycyjną a także elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl) do sekretariatu Instytutu Psychologii  Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia 08.07.2021 r. (liczy się data wpłynięcia). Wymagania: tytuł zawodowy magistra psychologii, zainteresowania naukowe w zakresie dyscypliny psychologia.