asystent dydaktyczny

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Zatrudnienie pracownika dydaktycznego na stanowisku asystenta dydaktycznego w zespole badań paleobiologicznych do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim na kierunku Palaeobiology
PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) bardzo dobra znajomość języka angielskiego, prowadzenie zajęć dla studentów anglojęzycznych,

2) doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami zagranicznymi posługującymi się językiem  angielskim,

3) realizacja zajęć  z zakresu paleobiologii zwłaszcza z takich zakresów jak: mikropaleontologia, geologia historyczna, paleoekologia z elementami analizy filogenetycznej, paleobotanika, paleobiologia bezkręgowców,

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) publikacje z zakresu badań nad fauną kredy

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego,

5) kopie dyplomów,

6) oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 05 stycznia 2022r. osobiście lub listownie na adres:

Sekretariat Instytutu Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2.      Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta dydaktycznego.

4.      Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

6.      Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

7.      Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

8.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

9.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mkosciuk@uni.opole.pl