asystent dydaktyczny/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 

1)    Ukończone studia na kierunku filologia polska.

2)    Specjalizacja naukowa: stylistyka, komunikacja społeczna.

3)    Udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie stylistyki i komunikacji społecznej (publikacje w punktowanych czasopismach, udział z referatami w konferencjach).

4)    Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub otwarty przewód doktorski.
 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
 

1)    Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

2)    Udokumentowany udział w pracach zespołów badawczych.

3)    Posiadanie doświadczenia jako nauczyciel akademicki.
 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
 

1)    Podanie o zatrudnienie do JM Rektora.

2)    Życiorys.

3)    Kwestionariusz osobowy, oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie:  http://bsp.uni.opole.pl/nauczyciele-akademiccy/

 

4)    Wykaz publikacji naukowych.

5)    Dokumenty poświadczające wymagania i kryteria kwalifikacyjne.

6)    Informacja o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej (w przypadku otwartego przewodu doktorskiego).

7)    Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11  p. 203

do 2 września 2022 r. do godz. 14.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl