profesor badawczy

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor UO ogłasza konkurs na stanowisko uczelnianego profesora badawczego z terminem zatrudnienia 1.10.2021r. Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko uczelnianego profesora badawczego) można składać pocztą tradycyjna, pocztą elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl)  lub osobiście w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, Plac Staszica 1, w terminie do 01.09.2021r.

Wymagania:  Stopień naukowy dr. hab. lub tytuł profesora uzyskany w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia. Interdyscyplinarny profil zainteresowań naukowych z preferowaniem tematyki psychologicznej w zakresie psychologii społecznej.  Wybitny dorobek naukowy o międzynarodowym zasięgu, udokumentowany  wysoko punktowanymi przez MNiSW publikacjami w czasopismach z listy JCR. Duże doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne: krajowe i międzynarodowe kontakty badawcze, doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia.

4. Kopia dyplomu magisterskiego, doktorskiego i habilitacyjnego.

5. Wykaz dorobku naukowego.

6. Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@uni.opole.pl