profesor uczelni

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 

1)    Stopień magistra filologii angielskiej (lub analogiczny, np. zdobyty na uczelni zagranicznej).

2)    Dyplom doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwa.

3)    Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa angielskiego (ze szczególnym uwzględnieniem  publikacji w wysoko punktowanych czasopismach, prace recenzowane, projekty badawczo-rozwojowe, udział w konferencjach naukowych).

4)    Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku angielskim.
 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
 

1)    Ukończenie szkoleń lub warsztatów podnoszących umiejętności badawcze.

 

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
 

1)    Podanie o zatrudnienie do JM Rektora.

2)    Życiorys.

3) Kwestionariusz osobowy, oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie:  http://bsp.uni.opole.pl/nauczyciele-akademiccy/

4)    Wykaz publikacji naukowych.

5)    Dokumenty poświadczające wymagania i kryteria kwalifikacyjne.

7)    Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole  

pl. Kopernika 11  p. 203

do 2 września 2022 r. do godz. 14.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl