Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemii
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych lub odpowiadający mu tytuł zagraniczny,

2) doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych udokumentowane pracami naukowymi w szczególności opublikowanymi w czasopismach o renomie międzynarodowej (Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych (PDF file: Załącznik_do_komunikatu_-_Wykaz),

3) doświadczenie w zakresie współpracy z firmami w szczególności firmami farmaceutycznymi,

4) udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w szczególności technologii postaci leków o charakterze przemysłowym

5) udokumentowane doświadczenie w promotorstwie i opiece naukowej studentów
I i II stopnia, jak również III stopnia,

6) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie),

7) doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) obowiązek codziennej pracy w laboratorium badawczym lub dydaktycznym,

2) umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych,

3) odbycie stażu w renomowanej jednostce badawczej w kraju lub za granicą,

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) życiorys zawodowy,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora,

5) wykaz dorobku naukowego,

6) oświadczenie kandydata, ze Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110 lub 111,

do dnia 20 czerwca 2021 roku.

Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 września 2021 roku (semestr zimowy).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na JGielazys@uni.opole.pl