starszy wykładowca

Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Rektor UO ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy z terminem zatrudnienia 1.10.2021r.  Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs nr 1 na stanowisko  starszego wykładowcy  w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście do 08.07.2021   lub przesłać pocztą tradycyjną a także elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl) do sekretariatu Instytutu Psychologii  Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia 08.07.2021 r. (liczy się data wpłynięcia).
Wymagania:  stopień naukowy doktora lub magistra w dyscyplinie psychologia, w przypadku mgr staż pracy w zawodzie psychologa min. 9 lat, publikacje z zakresu psychologii (naukowe i/lub dydaktyczne), dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@uni.opole.pl