adiunkt

  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

ASO 110-7/21/MB                                                                                    Warszawa, dnia 16.11.2021r.

 

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

w Katedrze i Klinice  Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii

z siedzibą w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock

w Otwocku, ul. Borowa 14/18

 

w wymiarze 1 etatu

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP.

Wymagania:

1.   stopień naukowy doktora nauk medycznych,

2.   tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,

3.   osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.   Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.

2.   Życiorys i kwestionariusz osobowy.

3.   Kopie: dyplomu, stopnia naukowego doktora nauk medycznych, specjalizacji, prawa wykonywania zawodu.

4.   Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.

5.   Deklarację wyboru CMKP, jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu.

6.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne, przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

7.   Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac

ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa

(tel. 22 5693 741) z dopiskiem „KONKURS”

 

do dnia 15 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca grudnia 2021 r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cmkp.bip.gov.pl.