Asystent w grupie dydaktycznej

Klinika Ortopedii i Reumoortopedii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ASO 110-2/21/MB                                                                                    Warszawa, dnia 15.03.2021r.

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ogłasza  konkurs na stanowisko

 

asystenta w grupie dydaktycznej – 2 osoby 
(w wym. 1 etat)

 

w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii

z  siedzibą  w Szpitalu im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13  

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w § 20 ust. 7 statutu CMKP (Zał. do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej CMKP
z dn. 26.06.2019r.).

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1.    Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.

2.    Życiorys i kwestionariusz osobowy.

3.    Kopie: dyplomu, prawa wykonywania zawodu lekarza, ewentualnie posiadanej specjalizacji.

4.    Informację o dorobku dydaktycznym.

5.    Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce, w przypadku wygrania konkursu.

6.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym  podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

7.    Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dział Spraw Osobowych i Płac ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa (tel. 022 5693 741) z dopiskiem  „KONKURS”

 

do dnia 13 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

     Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca maja 2021 r.

 

 

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest pracodawcą równych szans, wszystkie aplikacje rozpatrywane są bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.