adiunkt – pedagogika

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
MIASTO: Łomża
STANOWISKO: ADIUNKT
DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA
DATA OGŁOSZENIA: 01.06.2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.07.2021 r.
LINK DO STRONY: https://www.pwsip.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika, pedagogika opiekuńcza, dydaktyka, działalność naukowa
na stanowisko: ADIUNKTA (pracownik badawczo-dydaktyczny)
na: Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży
nr ref. ROs.1102.7.21
termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.07.2021 r.
forma zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar czasu pracy: 1 etat
_________________________________________________________________________________________________________________
I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1. spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
2. posiadają znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych (dobrze widziana jest znajomość języka angielskiego);
3. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika (preferowana
specjalność pedagogika opiekuńcza);
4. posiadają co najmniej roczny staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora;
5. posiadają istotny dorobek naukowy z zakresu pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień z obszaru pedagogiki opiekuńczej;
6. posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne;
7. posiadają doświadczenie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym;
8. wykazują się aktywnością badawczo – naukową.
II. Wymagane dokumenty:
1. podanie,
2. list motywacyjny,
3. życiorys zawodowy (w tym informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym
i organizacyjnym),
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce
pracownicy),
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
7. kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów
określonych w pkt I.,
8. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni
w zakładce pracownicy),
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście
motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych
zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to
dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej
inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),
10. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP w Łomży
prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP przez okres
12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których
mowa w pkt. 9 i 10 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).
III. Informacje dodatkowe:
1. informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej:
www.pwsip.edu.pl w zakładce pracownicy.
IV. Oferty należy składać:
w terminie do: 01.07.2021 r. do godziny 16:00
w miejscu: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża,
ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)
w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego ROs.1102.7.21 oraz
z dopiskiem „konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Nauk
Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsip.edu.pl