profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

mchaberek@pwsip.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

MIASTO: Łomża

STANOWISKO: profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 16.08.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.pwsip.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ogłasza

KONKURS OTWARTY

 

na stanowisko: PROFESORA UCZELNI

grupa pracowników:  badawczo-dydaktyczna

w:  Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności  PWSIiP w Łomży

nr ref. Ros.1102.14.21

termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2021 r.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

wymiar czasu pracy: 1 etat

_______________________________________________________________________________

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.       spełniają wymogi określone w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.);

2.       posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja i/lub nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie informatyka;

3.       posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

4.       posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie badawczo-dydaktyczne;

5.       posiadają istotny dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja  i/lub w dyscyplinie informatyka.

II. Mile widziane:

1.       doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych;

2.       posiadają doświadczanie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym;

3.       doświadczenie dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów z obszaru szeroko rozumianej informatyki.

 

III. Wymagane dokumenty:

1.       podanie,

2.       list motywacyjny,

3.       przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym),

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)  (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni  w zakładce pracownicy),

5.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.       kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,

7.       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie  internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

8.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),  

9.       w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP w Łomży prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PWSIiP przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 9 i 10 do pobrania na stronie  internetowej w zakładce pracownicy).

IV. Informacje dodatkowe:

1.       informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.pwsip.edu.pl w zakładce pracownicy.

V. Oferty należy składać:

w terminie do: 15.09.2021 do godz. 16.00

w miejscu: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 18-400 Łomża,
ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok.138)

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego Ros.1102.14.21 oraz z dopiskiem: konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP w Łomży.

*niepotrzebne skreślić