Adiunkt Ekonomia

Katedra Ekonomii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Ekonomii,

na kierunku EKONOMIA, w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt (2)

DYSCYPLINA NAUKOWA: Ekonomia i finanse

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 maja 2021 r.

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dr nauk ekonomicznych, mgr ekonomii, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, tytuł zawodowy magistra na kierunku ekonomia (lub pokrewny) oraz dorobek naukowy w tym zakresie. Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w obszarze rachunkowości i finansów i/lub obszarze metod ilościowych. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na kierunku Ekonomia (I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny). Praca organizacyjna na potrzeby kierunku.