1 stanowisko adiunkt

Katedra Filologii
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

OGŁOSZENIE KONKURSOWE
na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Filologii,
na kierunku FILOLOGIA, w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. 2018 poz. 1668).
INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
MIASTO: 64-920 Piła, Polska
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo/ literaturoznawstwo
DATA OGŁOSZENIA: 05.12.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy, filologia angielska
OPIS
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo angielskie). Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.
I. Potrzeby:
Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych, podstawowych oraz specjalnościowych na kierunku filologia (studia I stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna i administracyjna na potrzeby kierunku.
II. Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo angielskie).
2. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa angielskiego (z ostatnich 5 lat).
3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z językoznawstwem lub literaturoznawstwem.
4. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.
5. Zatrudnienie w ANS w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Pełna dostępność i dyspozycyjność.
7. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).
Tryb postępowania konkursowego określony został w § 114-119 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile: https://bip.ans.pila.pl/prawo/statut-uczelni
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;
2. CV;
3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS im. Stanisława Staszica w Pile;
4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;
6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;
10. Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
11. Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;
12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.
Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl
1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.
2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.
3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim. Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ibykowska@ans.pila.pl