Adiunkt

Katedra Ekonomii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Ekonomii,

na kierunku EKONOMIA, w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Ekonomia i finanse

DATA OGŁOSZENIA:   13 lipca 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 sierpnia 2022r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dr nauk ekonomicznych, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu

pracy

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse oraz dorobek naukowy w tym zakresie. Kluczowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w obszarze metod ilościowych i statystyki. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

 

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na kierunku Ekonomia (I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny), szczególnie w zakresie rachunkowości i finansów. Praca organizacyjna na potrzeby kierunku i Katedry.

 

II. Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse.

2. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii (z ostatnich 5 lat).

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z ekonomią, w tym w języku angielskim (z ostatnich 5 lat).

4. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.

5. Zatrudnienie w ANS w Pile w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

8. Legitymowanie się osiągnięciami organizacyjnymi polegającymi na uczestnictwie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością naukową albo dydaktyczną,

9. Posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności, albo szczególnych kwalifikacji istotnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej,

10. Doświadczenie w roli kierownika albo członka zespołu projektowego grantu lub projektu naukowego lub edukacyjnego lub udział w przynajmniej jednym takim grancie lub projekcie

11.  Opcjonalne: zagraniczny dorobek naukowy oraz doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań

naukowych.

12. Opcjonalne: Mile widziane doświadczenie w zakresie Data Science.

13. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie PUSS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie

co najmniej B2 (np. FCE, CAE), certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu

nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres:  prorektor@ans.pila.pl

 

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez

Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia  nie  zwraca  kosztów  poniesionych  przez  uczestników  konkursu,  związanych  z  całością

procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@ans.pila.pl