Adiunkt

Katedra Ekonomii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Ekonomii,

na kierunku EKONOMIA, w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Ekonomia i finanse

DATA OGŁOSZENIA:   14 lipca 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 sierpnia 2022 r.

LINK DO STRONY: https://bip.ans.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dr nauk ekonomicznych, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie ekonomia i finanse oraz dorobek naukowy w tym zakresie. Kluczowym atutem będzie posiadanie doświadczenia praktycznego w obszarze rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi.

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na kierunku Ekonomia (I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny), szczególnie w zakresie rynku pracy.  Praca organizacyjna na potrzeby kierunku i Katedry.

II. Wymagania:

1.       Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych,

2.       praktyczne doświadczenie zawodowe, minimum 5 lat stażu pracy, na stanowisku związanym z obsługą kadrową.

3.       dobra znajomość przepisów z obszaru: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień emerytalno-rentowych,

4.       mile widziana znajomość przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

5.       znajomość języka angielskiego,

6.       bardzo dobra organizacja pracy własnej,

7.       zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu,

8.       odpowiedzialność, dokładność oraz skrupulatność,

9.       umiejętność komunikacji i współpracy,

10.   wysoka kultura osobista.

11.   Dostępność i dyspozycyjność.

12.   Zatrudnienie w ANS w Pile w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

13.   Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl

1. Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2. Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3. Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.