Adiunkt – etat

Katedra Pilęgniarstwa
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Pielęgniarstwa,

w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA: 30.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.02.2022

LINK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, położna, doświadczenie dydaktyczne, adiunkt, podstawowe miejsce pracy.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz stopień doktora nauk o zdrowiu, ukończone lub w trakcie szkolenie specjalizacyjne w zakresie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym oraz doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć na kierunku Pielęgniarstwo.

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Pielęgniarstwo.

2. Zapewnienie specjalistycznej kadry dydaktycznych dla kierunku Pielęgniarstwo.

3. Praca organizacyjna na potrzeby kierunku.

II. Wymagania:

1.      Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

2.      Aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego

3.      Specjalizacja lub w trakcie w zakresie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego

4.      Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z pielęgniarstwem położniczo-ginekologicznym

5.      Doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-letnie, zdobyte poza uczelnią w zakresie pielęgniarstwa i/lub położnictwa  

6.      Zatrudnienie w PUSS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy

7.      Ogólna dostępność i dyspozycyjność

8.      Wykaz publikacji z ostatnich 10 lat

9.      Mile widziane: doświadczenie w zdobywaniu grantów na działalność naukową

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Prawo wykonywania zawodu położnej/położnego;

4. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie PUSS w Pile;

5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

6. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

7. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: pielegniarstwo@puss.pila.pl

Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie przerwane lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pielegniarstwo@puss.pila.pl