Profesor uczelni

Katedra Ekonomii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko PROFESORA UCZELNI / ADIUNKTA w Katedrze Ekonomii,

na kierunku EKONOMIA, w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse

DATA OGŁOSZENIA:   06 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesora / stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse) / doktora nauk ekonomicznych oraz dorobek naukowy w tym zakresie. Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w obszarze rachunkowości i finansów i/lub metod ilościowych. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na kierunku Ekonomia. (I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny). Praca organizacyjna na potrzeby kierunku.

II. Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych / stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse).

2. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii (z ostatnich 5 lat).

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z ekonomią.

4. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.

5. Zatrudnienie w PUSS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

8. Mile widziany zagraniczny dorobek naukowy oraz/lub doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

9. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Do konkursu na stanowisko profesora uczelni może przystąpić osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w  § 112 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@puss.pila.pl