Asystent

Katedra Ratownictwa Medycznego
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Ratownictwa Medycznego

na kierunku Ratownictwo Medyczne,

w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki medyczne, nauki o zdrowiu  

DATA OGŁOSZENIA: 30.12.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.01.2022 r.

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE : lekarz medycyny, chirurgia, ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa, doświadczenie dydaktyczne, asystent, podstawowe miejsce pracy.

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł lekarza medycyny ze specjalizacją                 z chirurgii ogólnej, doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym oraz doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu chirurgii, medycyny ratunkowej. Kandydat powinien posiadać również udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego powinien być  przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

 Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Ratownictwo Medyczne.

2. Zapewnienie specjalistycznej kadry dydaktycznych dla kierunku Ratownictwo Medyczne.

 

II. Wymagania:

1. Tytuł: lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej

2. Prawo wykonywania zawodu, tytuł specjalisty chirurgii ogólnej

3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte w zawodzie chirurga oraz pracy                 w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

4. Doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu chirurgii.

5. Zatrudnienie w PUSS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 7.Ogólna dostępność i dyspozycyjność

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty.

4. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie PUSS w Pile,

5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

6. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

7. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

 

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Państwowa Uczelnia  Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: ratownictwo@puss.pila.pl.

 

1.      Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie skrócone, przerwane, zawieszone lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

 

2.      Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

 

3.      Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor.

 

W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ratownictwo@puss.pila.pl