asystent – nauki medyczne

Katedra Ratownictwa Medycznego
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Ratownictwa Medycznego

na kierunku Ratownictwo Medyczne,

w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu

DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.09.2022 r.

LINK DO STRONY: http://bip.ans.pila.pl/recruitment/rekrutacianakademickich/index

html/view

SŁOWA KLUCZOWE : ratownik medyczny, ratownictwo medyczne, doświadczenie dydaktyczne, asystent, podstawowe miejsce pracy.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające uprawnienia ratownika medycznego                        z tytułem zawodowym magistra, doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym oraz doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu medycznych czynności ratunkowych, medycyny ratunkowej, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny katastrof, zdrowia publicznego.  Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 109 ust.1 oraz art.129. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365  z późn.zm). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym  w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, zgodnie  z Uchwałą Senatu PWSZ w Pile z dnia 22 grudnia 2016r.  Nr V/25/16 oraz treścią załączników zawartych w Zarządzeniu Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile nr 11/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu konkursu  na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Stanisława Staszica w Pile.

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Ratownictwo Medyczne ANS w Pile.

2. Zapewnienie specjalistycznej kadry dydaktycznych dla kierunku Ratownictwo Medyczne ANS w Pile.

II. Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra.

2. Uprawnienia ratownika medycznego.

3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego na stanowisku ratownika medycznego.

4. Doświadczenie dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć z zakresu medycznych czynności ratunkowych, medycyny ratunkowej, kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny katastrof, zdrowia publicznego.

5. Zatrudnienie w ANS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

6.Wykaz publikacji z ostatnich 10 lat

7.Ogólna dostępność i dyspozycyjność

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w Zarządzeniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile nr 11/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu konkursu na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich

4. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile,

5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

6.  Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

7.  Informacje o doświadczeniu zawodowym;

8.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9.  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: ratownictwo@ans.pila.pl

1.      Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie skrócone, przerwane, zawieszone lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

2.      Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

3.      Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor.

W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@ans.pila.pl