Profesor uczelni

Katedra Ratownictwa Medycznego
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko PROFESORA  w Katedrze Ratownictwa Medycznego

na kierunku Ratownictwo Medyczne,

w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu, nauki medyczne,

DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.08.2021r.

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE : doktor, doktor habilitowany, medycyna, medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, dydaktyka, badania naukowe, ratownik medyczny, ratownictwo medyczne, doświadczenie dydaktyczne, podstawowe miejsce pracy.

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

tytuł doktora lub doktora habilitowanego w zakresie nauk: o zdrowiu lub nauk medycznych lub nauk o kulturze fizycznej,
udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z medycyną ratunkową i/ lub anestezjologią i intensywną terapią,
udokumentowany dorobek naukowy związany z tematyką medycyny ratunkowej i/ lub anestezjologii i intensywnej terapii , naukami medycznymi lub naukami o zdrowiu,
Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 109 ust.1 oraz art.129. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365  z późn.zm). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym  w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, zgodnie  z Uchwałą Senatu PWSZ w Pile z dnia 22 grudnia 2016r.  Nr V/25/16 oraz treścią załączników zawartych w Zarządzeniu Rektora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile nr 11/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu konkursu  na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Stanisława Staszica w Pile.

 

I. Potrzeby:

1. Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów klinicznych  na kierunku Ratownictwo Medyczne.

2. Zapewnienie specjalistycznej kadry dydaktycznych dla kierunku Ratownictwo Medyczne.

 

 

 

II. Wymagania:

Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie nauk: o zdrowiu lub nauk medycznych.
Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z przedmiotami: medycyna ratunkowa i/lub anestezjologia i intensywna terapia
Dorobek naukowy z zakresu nauk medycznych lub nauk o zdrowiu  oraz wykaz publikacji z ostatnich 10 lat.
Zatrudnienie w PUSS w podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dyspozycyjność w wybrane dni (min. 3dni ) w tygodniu.
Znajomość języka obcego (angielski).
Gotowość do prowadzenia grup seminaryjnych, projektów naukowych.
 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w Zarządzeniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile nr 11/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu konkursu na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie;

2. CV;

3. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie PUSS w Pile;

4. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;

5. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;

 6. Informacje o doświadczeniu zawodowym;

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

12. Dodatkowo kandydat może złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Państwowa Uczelnia  Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: ratownictwo@puss.pila.pl

 

1.       Postępowanie konkursowe może być w każdym czasie skrócone, przerwane, zawieszone lub unieważnione przez Rektora, bez podania przyczyny, do czasu zatrudnienia kandydata.

 

 

 

 

2.       Wyniki postępowania konkursowego nie stanowią podstawy do kierowania przez kandydatów w stosunku do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczenia o zatrudnienie.

 

3.       Decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor.

 

W przypadkach uzasadnionych merytorycznie, Rektor ma prawo nie zatrudnić kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.

 

Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych z całością procesu uczestnictwa w konkursie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@puss.pila.pl