Profesor uczelni

Katedra Filologii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Katedrze Filologii,

na kierunku FILOLOGIA, w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo/ literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.08.2021

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesora / stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo angielskie). Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w uczestnictwie i zarządzaniu projektami naukowymi, staże zagraniczne i udział w projektach międzynarodowych, doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych konferencji naukowych, redakcje czasopism i prac zbiorowych oraz znajomość współczesnych trendów językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

I. Potrzeby:

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych na kierunku Filologia (studia I stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna na potrzeby kierunku.

II. Wymagania:

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo angielskie).

2. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa angielskiego (z ostatnich 5 lat).

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z językoznawstwem lub literaturoznawstwem.

4. Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.

5. Zatrudnienie w PUSS w pełnym wymiarze czasu pracy.

6. Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

7. Zagraniczny dorobek naukowy oraz/lub doświadczenie zagraniczne w prowadzeniu badań naukowych.

8. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Do konkursu na stanowisko profesora uczelni może przystąpić osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów określonych w § 112 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@puss.pila.pl