adiunkt

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

1.       Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zmianami) oraz posiadają:

·      Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;

·      Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych;

·      Posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku chemia ogólna lub biochemia lub technologia chemiczna;

·      Posługuje się językiem polskim na poziomie mowy ojczystej;

2.    Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·           podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w Płocku,

·           życiorys,

·           kwestionariusz osobowy,

·        odpis lub kserokopia potwierdzona własnym czytelnym podpisem za zgodność z oryginałem:

– stopień naukowy doktora habilitowanego;

– stopień naukowy doktora nauk medycznych;

·      kopia dyplom ukończenia studiów II stopnia.

·      wykaz publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji i ilości stron.

·         Deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

·         Kopię dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

·         Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (http://mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/)

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/)

·         Klauzula informacyjna (http://mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/)

·         Ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.mazowiecka.edu.pl.