Adiunkt

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Tematyka

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych Instytutu Budownictwa. Tematyka badawcza: nowoczesne technologie w budownictwie, trwałość i ochrona budowli, materiały hydroizolacyjne, angielska terminologia w budownictwie, itp.

Oczekiwania od kandydatów

Podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Od kandydatów oczekuje się w szczególności:

  1. posiadania stopnia doktora habilitowanego;
  2. bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego;
  3. zainteresowań naukowych związanych ze specjalnością naukową Zakładu, w tym z nowoczesnymi technologiami w budownictwie, trwałością i ochroną budowli, materiałami hydroizolacyjnymi, angielską terminologią w budownictwie;
  4. doświadczenia we współpracy z instytucjami, organizacjami, itp.;
  5. doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 302, tel. (24) 367 22 14, 607 501 351, e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 09.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Budownictwa.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.