adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

1.       Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·      spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478);

·         co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach lub dyscypliny pokrewnej

·         dorobek naukowy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach;

·         doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

·         znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;

·         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2.       Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

·         życiorys;

·         kwestionariusz osobowy;

·         własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora;

·         wykaz publikacji naukowych;

·         kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·         deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·         oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·           klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 3 na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę mazowiecka.edu.pl.