adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA
NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI
MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU
Konkurs nr 4
INSTYTUCJA: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
MIASTO: Płock
STANOWISKO: adiunkt (dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: Socjologia
FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
DATA OGŁOSZENIA: 13.09.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.10.2022 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 14.10.2022 r.
LINK DO STRONY: www. mazowiecka.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dziedzina nauk społecznych, socjologia, profilaktyka, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
• spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478);
• co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu nauk o socjologii
• dorobek naukowy z zakresu profilaktyki i socjologii;
• doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;
• znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;
• życiorys;
• kwestionariusz osobowy;
• własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora;
• wykaz publikacji naukowych;
• kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
• deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
• oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);
• klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);
• ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 4 na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

ENGLISH

ANNOUNCEMENT

ABOUT THE CONTEST FOR A POSITION OF A ASSISTANT PROFESSOR

AT THE FACULTY OF HUMANITIES AND COMPUTER SCIENCES                                                         OF THE MAZOVIAN STATE UNIVERSITY  IN PLOCK

 

Contest No. 4

ORGANISATION/COMPANY: The Mazovian State University in Płock

LOCATION: Poland , Płock

POSITION:  assistant professor (teaching)

SCIENTIFIC DISCIPLINE: sociology

FORM OF EMPLOYMENT: contract of employmemt

WORKING HOURS: 1 full-time employment

DATE OF ANNOUNCEMENT:  13 September 2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 11 Oktober 2022

COMPETITION DEADLINE: until 14 Oktober 2022

WEBSITE: www.mazowiecka.edu.pl

KEY WORDS: assistant professor, domain of Social sciences, scientific discipline sociology, the Mazovian State University in Płock

 

DESCRIPTION (topics, expectations, notes):

1.    An applicant applying must be a person who:

•           meets the requirements specified in Article 113 of  20 July 2018 law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021 Item 478);

•           has at least a PhD  sociology;

•           has some academic archievements in sociology and prevention;

•           has certified experience in higher education;

•           has a knowlege of Polish to the extent that if is possible to conduct classes with students;

•           communicative knowledge of the English language.

2.    The application should include the following:

•      a written statement on the applicant’s motivation for applying for the post addressed to the Rector of The Mazovian State University in Płock;

•      curriculum vitae;

·           personal data form;

·           an personally authenticated copy of the obtained PhD;

·           list of scientific publications;

·           copies of documents confirming the course of professional work;

·           declaration of knowledge of English on a communicative level;

·           a declaration concerning the applicant’s meeting the requirements specified in Article 113 of the Higher Education and Science Act dated 20 July 2018 (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·           Consent to the processing of personal data (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·           information clause (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

•      Possible other documents justifying the candidature.

All the documents should be signed by the applicant.

 

All the application documents are required to be either sent by post or delivered personally in a sealed envelope (annotated „Konkurs nr 4 na stanowisko adiunkta na  Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”) To the address: The Mazowian State University in Plock, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, General Chancellery, room B205  (second floor) from Monday until Friday between 7:30 am and 3:30 pm. Candidates whose applications are not accepted by the Contest Committee will not be notified of the job contest results. Winning the competition does not guarantee employment. In the case of submitting a competitive offer by post, the date of receipt by the university is decisive, not the date of the postmark. The Committee also reserves the right to declare the job contest invalid without giving any reason.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę mazowiecka.edu.pl.