adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

· spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478);

· co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu informatyki lub dyscypliny pokrewnej;

· dorobek naukowy w obszarze:  programowania w zakresie JavaScript, wykorzystania ekspresji JavaScript w zakresie grafiki i programowania animacji

· doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

· znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;

· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

· podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

· życiorys;

· kwestionariusz osobowy;

· własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora;

·  wykaz publikacji naukowych;

· kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

· deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

· oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

· zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

· klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

· ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 1 na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę mazowiecka.edu.pl.