instruktor

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·     spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);

·     posiadają prawo wykonywania zawodu  położnej;

·     posiadają tytuł magistra położnictwa;

·     posiadają minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku położnej;

·     posługują się językiem polskim na poziomie mowy ojczystej;

2.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w Płocku;

·         życiorys;

·         kwestionariusz osobowy;

·     własnoręcznie poświadczoną za zgodność  oryginałem kopię dokumentów:

– dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra położnictwa;

– prawo wykonywania zawodu położnej;

·         oświadczenie, że Mazowiecka Uczelnia Publiczna  w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy;

·        kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·        oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ )

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ )

·        klauzula informacyjna ( https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ )

·        ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.mazowiecka.edu.pl.